תקנון אתר

תקנון אתר ותנאי השימוש:

ברוכים הבאים למ.פ.ל שיעורים פרטיים – אתר הלימודים בפורמט שיעור פרטי, האיכותי ביותר בישראל.

שירותי האתר ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת https://www.mapal.org.il/ ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, (להלן:  “האתר”)  ובאמצעות יישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים (להלן: “היישומון”).  האתר, היישומון והשיעורים ייקראו יחדיו ולחוד: השירות.

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כמורה או כתלמיד. ככל והוראה מהוראות הסכם זה או הסכמיו הנלווים תהיינה מכוונות רק למורים או לתלמידים, יצוין הדבר במפורש בגוף הסעיף.

השירות מהווה פלטפורמה מקוונת לתכני המשתמשים בו וייעודו הוא לשמש כמדריך מקוון וכאינדקס למורים פרטיים הפועלים בישראל, במגוון תחומים, לרבות מורים פרטיים למקצועות לימוד שונים, מרכזי לימוד, קורסים, חוגים, מאמנים, מורים לנהיגה ומדריכים אישיים בשלל תחומים (להלן ייקראו יחדיו ולחוד: “המורים”).

בין היתר, האתר מאפשר לאתר מידע רב אודות מורים המעבירים שיעורים פרטיים ללקוחותיהם התלמידים ,בכל רחבי ישראל ובשלל מקצועות ותחומי לימוד.

השירות מאפשר לכל מורה להקים, ללא תשלום, עמוד אישי הכולל מידע רב אודות השירותים והתנאים שהמורה מציע לתלמידים, לרבות תיאור כללי של שירותיו, תחומי הלימוד, אזור ומקום הלימוד וכן מחירון.  בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר לתלמידים לאתר מורים בקלות וביעילות, תוך שימוש באפשרויות וחתכי חיפוש מתקדמים שמציע השירות ובכלל זה עיון בהמלצות ובתגובות שהזינו תלמידים אחרים ביחס להתרשמותם מהמורים.

השירות כולל גם אופציה לאתר מורה לצורך תיאום פגישה פנים מול פנים (פרונטאלי) או דרך המחשב (אונליין), כבקשת התלמיד.

השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות.   הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות.  תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות ולצאת מאתר זה.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו”ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, כולל פגישות פנים מול פנים (פרונטאלי) ושיעורים המבוצעים דרך המחשב אונליין.  המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

משמעות המונח תוכן או תכנים במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור, כנדרש בחוק.  מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כל אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים וכן אינה אחראית על דיווחי המורים לרשות המיסים אודות הכנסתם.  הדיווחים לרשויות המס הנם באחריות המורים בלבד, על כל המשתמע מכך.

למפעילת השירות שיקול דעת בלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי.  בכלל זאת, האתר שומר את הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שפורסם באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו.

מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף ולקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק ופאיימי. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צדדים שלישיים כאמור נעשה על אחריותך בלבד ואתה מצהיר בזאת שעיינת והסכמת לתנאי השימוש של הצדדים השלישיים לפני השימוש בשירות ואתה מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות כנגד מפעילת השירות בקשר לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי הסליקה וכל שירות צדדים שלישיים שהוא.
שימוש כלשהו בשירותי צד ג’ כאמור, אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג’ הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.

מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי הלימוד וההוראה שמפרסמים המורים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד, המאפשרת למורים להציג את שירותיהם בפני תלמידים פוטנציאליים.  לפיכך, כל האחריות לפרסומי המורים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על המורים ועליהם בלבד.

למפעילת השירות אין כל אחריות לפרסומי תלמידים ו/או צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת של משתמשים אודות איכות השירות, מחירו, משכו או טיבו, על כל המשתמע מכך.
מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין תלמיד למורה והיא פועלת אך ורק על מנת לקשר בין המורים לתלמידים וכי כל התקשרות בין תלמיד לבין אילו מהמורים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.

מפעילת השירות אינה מסוגלת לפקח ואינה מפקחת על המידע והתכנים שמציגים המורים או על מידת נכונותו ואינה מפקחת על השיעורים שמועברים פנים מול פנים (פרונטאלי) ועל השיעורים שמועברים דרך המחשב (אונליין). האחריות למידע, לטיבו, לאמינותו ולכלל השירותים המוצעים ע”י המורים, כולל האחריות לשיעורים המועברים, מוטלת כולה על המורים עצמם ומוסכם על הצדדים כי אין ולא תהיה למורים ו/או לתלמידים ו/או למשתמשי השירות, כל טענה כלפי החברה בכל נקודת זמן ובכלל, בכל עניין בנוגע לשירות המוצע, הן בטרם נעשה בו שימוש, הן תוך כדי השימוש והן לאחר תום השימוש בשירות ו/או בסיום ההתקשרות בין הצדדים.

מובהר כי מפעילת השירות איננה מסוגלת לבצע ואינה מבצעת סינון כלשהו של המורים ו/או התלמידים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.
מפעילת השירות ממליצה לתלמיד העושה שימוש באתר שלא להיפגש עם מורה אשר אינו מוכר לתלמיד.

השימוש בשירות

הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן.  אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.  אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות עבור המורים, לצורך קידום השיעורים הפרטיים שהם מעבירים ולצורך זה בלבד.  כל שימוש אחר בשירות מותר למטרות אישיות, חינוכיות ופרטיות בלבד;
פניית תלמידים אל מורים באמצעות השירות תיעשה על-ידי יצירת קשר טלפוני באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית באמצעות מערכת ההודעות הפנימית של השירות.  אין לפנות למורים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מורים, כפי שהם מתפרסמים בשירות. אין לפנות למורים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.  השימוש במערכת ההודעות הפנימית של השירות נועדה לצורך קביעת שיעור או אימון פרטי, רישום לחוג או לקורס ותכתובות הנוגעות למטרות אלה.  אין להשתמש במערכת ההודעות לצורך משלוח מסרים מסחריים או פרסומיים, הודעות דרושים וכיו”ב.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות והאישור של המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות במקומות שונים באתר.
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
בעת השימוש ביישומון (ככל ומכשיר הקצה שלך תומך בכך), ייתכן ונבקש ממך לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). אם תאשר בקשה זו, מפעילת השירות עשויה לשלוח אליך הודעות אלה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שלך. משלוח הודעות אלה היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין לרוב באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות אלה. יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שלך.

איסורים כלליים:

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרתככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד.  אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות.  אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות מסחריות.  אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהשירות במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.  הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום לשירות:

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למורים ולתלמידים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, כתלמיד בלבד, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.  השימוש בשירות וצפייה בתכניו (ובכלל זה הורדת היישומון) אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון רישום כמורה ופתיחת עמוד מורה אישי, רישום כתלמיד לצורך קבלת הטבות שונות שמציע השירות לתלמידים רשומים וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו”ב, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.

השירות מאפשר לתלמידים להזין תגובות וביקורות הולמות אודות התרשמותם מהמורים בשירות, בהתבסס על התרשמותם ודעתם האישית. הזנת תגובות על-ידי תלמידים מחייבת רישום, כמפורט להלן. עם זאת, מפעילת השירות מאפשרת גם הזנת תגובות תלמידים ללא צורך ברישום, וזאת באמצעות הפרופיל האישי שלך ברשתות חברתיות.  במקרה כזה, למרות שלא נרשמת לשירות, מפעילת השירות והמשתמשים בו עשויים להיות חשופים למידע אודותייך באותן רשתות חברתיות, בהתאם להגדרות הפרטיות והחשבון שקבעת באותן רשתות חברתיות, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. השימוש ברשתות חברתיות יהיה לרוב כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את השימוש בהן. מסמכים אלה הם מטעם אותן רשתות חברתיות ולא מטעם מפעילת השירות.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי למפעילת השירות יהיה שיקול דעת בלעדי, מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי בהקשר זה, באם לחשוף פרטי מפרסם, ככל שתתקבל בקשה מצד שלישי הרואה עצמו נפגע מפרסום כנ”ל.

רישום תלמיד – רישום לשירות כתלמיד יאפשר לך להזין תגובות על מורים וכן לקבל מידע אודות הנחות ומבצעים שונים שמציעים מורים בשירות. במהלך רישום כתלמיד לשירות תידרש למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר, כגון שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא”ל, גילך ועוד.
ידוע לך ואתה מסכים כי מפעילת השירות רשאית לפרסם את שמך, או את שם המשתמש שלך, לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה.
במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשותכם, תידרש למסור לנו את כתובת הדוא”ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך הרלוונטי.
רישום מורה – על-מנת להירשם כמורה ולהקים עמוד אישי בשירות, יהיה עלייך להזין את המידע הנדרש במהלך הרישום ובכללו שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא”ל פעילה, מספר טלפון, גיל, תיאור השירותים שהנך מספק לתלמידים כגון תחומי הלימוד, אזור הלימוד ומקום השיעורים, משך השיעורים, מחירים ועוד. מרבית הפרטים הללו יוצגו בעמוד האישי שלך בשירות על-מנת לאפשר לתלמידים פוטנציאליים להתרשם מהשירותים שאתה מציע ולאפשר להם ליצור קשר איתך.  פתיחת עמוד אישי כמורה בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.  מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, למורים ולתלמידים.
עליכם למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע מכם את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתכם. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכלו להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש מכם פרטים נוספים כדי לאמת את זהותכם ולוודא אותה.  הפרטים שתמסרו בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיכם שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

לאחר השלמת הרישום, אתם עשויים להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם בשירות עליכם לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ולפחות אחת למספר חודשים. הנכם נושאים באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונכם שבשירות, לרבות עקב מחדלכם לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונכם בשירות.

ביטול רישום לשירות:

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –

 1. אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 3. אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם הפרת כל תנאי שהוא מתנאי המסמכים המחייבים, אותם אישרת בהסכם זה;
 5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 6. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 7. אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 8. עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 9. לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 10. בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו.  מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים מסוג אלו והנך מצהיר כאן כי אין ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בהקשר זה.

שירותים בתשלום ומסלולי פרסום בשירות:

השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום וכך גם הורדת היישומון מחנות היישומונים.  עם זאת, תכונות מסוימות של השירות, כגון מסלולי פרסום שונים למורים ותשלום עמלה למפעילת השירות בגין שיעורים שנרכשו, כרוכים בתשלום תמורה למפעילת השירות.  מפעילת השירות שומרת את הזכות לגבות תשלום בתמורה לשירותים שאינם כרוכים כעת בתשלום, או עבור כל שירות עתידי אחר ובכלל זה הורדת היישומון.  פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו באזורים הרלבנטיים בשירות.  מפעילת השירות רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי השירות. הודעה על העדכון תתפרסם באזור הרלבנטי ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהות העדכון.

כאמור, מסלולי הפרסום השונים למורים בשירות כרוכים בתשלום תמורה. מסלולי הפרסום בשירות, תנאיהם והתעריפים הרלבנטיים מפורטים בעמוד הרלוונטי או יימסרו לך בע”פ או בכתב על-ידי נציגי מפעילת השירות. התמורה תיגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילת השירות.  מפעילת השירות תהיה רשאית לשנות את תנאי מסלולי הפרסום, ובכלל זה היקף הפרסום והתמורה עבור הפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. התנאים העדכניים יפורסמו בכל עת בעמוד הרלוונטי.

כמו כן, בגין כל שיעור שיימכר ע”י המורה, תיגבה עמלת קישור בגובה 15% מסך החיוב, מהמורה לטובת מפעילת השירות.  העמלה תיגבה ע”י מקס עסקים באופן אוטומאטי ותפוצל בין המורה לתלמיד ע”י מקס עסקים.  העברת התמורה למורה תיעשה תוך __ ימי עסקים מיום קבלת התמורה ע”י מקס עסקים אשר תקים לכל מורה דף סליקה עצמאי וייחודי, כל טענה אודות תקינות הסליקה בין מקס עסקים ובין המורה תידון בין שניהם ולמפעילת השירות לא תהא כל יריבות עם המורה בשל כך והמורה מוותר על כל טענה או תביעה ממפעילת השירות בקשר עם תקינות מערך הסליקה של מקס עסקים.  בנוסף, יידרש כל מורה לחתום על הסכם הצטרפות ספק מול מקס עסקים.  תנאי ההצטרפות למקס עסקים לרבות התקנון ותנאי השימוש של מקס עסקים יהיו באחריותה הבלעדית של מקס עסקים.  בגין כל חיוב מורה בעמלה תופק חשבונית מס קבלה ע”י מפעילת השירות.

הפרסומים מטעם מורים בשירות יהיו כפופים בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת הפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.  התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירותי סליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

 נוהל ביטולי שיעורים:

ביטול שיעור עד 12 שעות לפני מועד תחילתו יחייבו את התלמיד בדמי ביטול מלאים, עבור אותו שיעור שהוזמן במערכת..

ביטול שיעור מ-12 שעות לפני מועד תחילתו ועד 24 שעות ממועד תחילתו יחייבו את התלמיד בדמי ביטול בשיעור של 50% מדמי הביטול המלאים, עבור אותו שיעור שהוזמן במערכת.

ביטול חבילה שהוזמנה ע”י הלקוח, יעביר את הלקוח למסלול חיוב של שיעורים בודדים וע”פ הצריכה בפועל. (קרי הלקוח יזוכה במחיר השווה לשיעור התשלום ששילם על החבילה ובניכוי עלות השיעורים שצרך ממנה, לפי חיובם השעתי).

במקרה של ביטול חבילת שעות, יקבל המורה את התמורה, יזוכה המורה בהפרש בין הסכום ששולם לו עבור שעות יחסיות במחיר החבילה ובין החיוב שהיה אמור להתחייב בו התלמיד ע”פ תעריף שעתי.  ההתחשבנות בין מפעילת השירות ובין הצדדים תיערך בתום כל חודש קלנדארי.

ככל והביטול נעשה בנקודת הזמן בו נוצלו יותר שעות בתעריף פרטני ובין הסכום ששילם התלמיד, ייעצר החיוב ע”י מפעילת השירות ויוקפא המנוי של התלמיד עד להסדרת חיוב יתרת התשלום ע”י התלמיד.

במידה והמורה או התלמיד יבקשו לסיים את מכסת השיעורים בהסכמת שניהם, יחויב התלמיד רק ע”פ צריכת השעות בפועל, בתעריף שעתי של חבילה מלאה, כלומר בתעריף מופחת בחלקה היחסי של החבילה שרכש.

בכל מחלוקת בין הצדדים (המורה והתלמיד) אודות סכומי החיובים שיש לחייב בגין חבילות שהופסקו ו/או בוטלו ו/או מכסות ו/או חיובים פרטניים, תיחשב עמדת מפעילת השירות במחלוקת כעמדה מכרעת וסופית ולצדדים אין ולא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך.

מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

אם יתברר למפעילת השירות כי כרטיס האשראי שלך או אמצעי התשלום שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, מפעילת השירות תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או האחראי על אמצעי התשלום שהזנת, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא”ל מטעם מפעילת השירות המציינת את אישור העסקה.

למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה או התלמיד. מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על שיעורי האונליין ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.

המשתתפים בשיעור און ליין נותנים בעצם השתתפותם בשיעור את הסכמתם לעשות שימוש בהקלטת השיעור לרבות פרסום ההקלטה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

המורה מתחייב שכל השיעורים עם התלמיד יבוצעו באמצעות מערכת האונליין של האתר.
כל השיעורים עם התלמיד כולל שיעורי ההמשך, יופיעו ביומן של המורה.

מפעילת השירות רשאית להסיר מורים ותלמידים מהשירות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.

שירות שיעורי האונליין יהיה כפוף בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת פרק האחריות והפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.

מפעילת השירות אינה מתחייבת שהשיעורים שיינתנו על-ידי המורים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיות ודרישות התלמיד שקבע את השיעור.  מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהשיעור או מההסתמכות על הנושאים שהועברו בשיעור, או על שביעות רצונך מהשיעור שניתן. כל האחריות לשיעורים שמועברים ע”י המורים חלה על המורים ועליהם בלבד.  מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בין התלמיד והמורה ביחס לשירות שיעורי האונליין וכל התקשרות, כולל התשלום, בין תלמיד לבין אילו מהמורים נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.  באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.  מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

לכל מורה שנרשם לשירות יש פרופיל יעודי המכיל יומן עם שעות פעילות ומועדים פנויים, תחומי השיעור ומחיר עבור שעת לימוד.

לאחר קביעת שיעור ע”י התלמיד, מפעילת השירות תעביר למורה הודעה על קביעת השיעור לפי שיקול דעתה הבלעדי.  המורה יצור קשר עם התלמיד בנוגע לנושאי השיעור. יתכן והמורה יבקש מהתלמיד הסברים, קבצים וכל חומר אחר הדרוש להכנת השיעור ו/או לוודא שאכן המורה בקיא בנושאי השיעור.  במידה והמורה יכול להעביר את השיעור במועד שנקבע, יועבר השיעור במועד זה.  למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה או התלמיד. מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על השיעורים ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.

תכני גולשים במהלך השיעור:

מרבית התכנים בשירות מוזנים אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, ובכלל זאת המידע בכל עמודי המורים בשירות, תגובות וביקורות התלמידים ועוד. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בשירות – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המורים או התלמידים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

לעיתים ולפי שיקול דעתנו, תכנים שתטען לפרסום בשירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי.

מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בשירות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא בשירות (ובכלל זאת תגובות התלמידים על המורים), רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת השירות תהיה רשאית להסיר תכנים ו/או ביקורת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או בעקבות בקשה של צד שלישי.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם, לטעון ולפרסם בשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים:

 1. כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים וכיו”ב;
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע במישרין למורים המפרסמים את השיעורים הפרטיים שהם מעבירים;
 14. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפשרויות השימוש הניתנות בשירות, במשתמשים בו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות, לרבות חסימתך ו/או חסימת פעילותך. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.

החליטה מפעילת השירות לפרסם או להציג תוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

קישורים:

הנך עשוי למצוא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים למוסדות לימוד שונים, לאתרי אינטרנט של מורים המוצגים בשירות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. ברובם המכריע של המקרים תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.  מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

הגנה על קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ביישומון, בשיעורים ובשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל ותינתן כזו.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, לרבות פיצוי בגין כל נזק שמקורו בשימוש שביצעת במידע אשר אינו שלך או שהצגת אותו ללא קבלת רשות כתובה מבעליו החוקי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ואתה מוסר צילומים או סרטוני וידאו לפרסום במסגרת השירות, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת השירות והשימוש בצילומים או סרטוני הוידיאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור, תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אף לפנים משורת הדין.

פרטיות המשתמשים:

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות.   מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים:

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי לשאת אופי מסחרי.

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

הגבלת אחריות:

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ביישומון ובכל תוכן, בשיעורים פנים מול פנים (פרונטאלי), בשיעורים דרך המחשב (אונליין), או שירותים הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן ושירות הכלולים בהם ובכלל זאת מההסתמכות על המידע שמפרסמים מורים ו/או השיעורים הפרטיים המועברים על-ידם.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.  כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות מורים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.  מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי ופיצוי:

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות, שאינו עומד בכללי תקנון שימוש זה.

שינויים במערכת והפסקת השירותים:

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי מסמכים:

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

סמכות שיפוט ותניית שיפוט:

על השימוש באתר, ביישומון ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאת זכויות לצדדים שלישיים:

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

כמשתמש בשירות, בין אם הנך מורה ובין אם הנך תלמיד, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

הסכם סליקה מול חברת MAX:

למורה המצטרף לאתר מ.פ.ל קיימת האפשרות לגבות את התמורה עבור השיעורים הפיזיים או שיעורי האונליין באמצעות התקשרות בהסכם סליקה מול חברת MAX בתהליך הצטרפות דיגיטלי.

מורים / בתי עסק אשר יהיו מעוניינים בשירותי הסליקה של מקס, יאושרו על-ידי מקס, בשיקול דעתה הבלעדי, הצטרפות לאתר מ.פ.ל לא תהווה אישור הצטרפות לשירותי הסליקה.

המורה / בתי העסק מעוניין והסכים לשלם את התמורה המגיעה לחברת “מ.פ.ל ” המפעילה את אתר מ.פ.ל בגין שירותיה , מתוך כספי הסליקה המגיעים לבית העסק בהתאם להסכם בית עסק ( להלן :”הזיכויים”) כמפורט להלן:

 1. מקס תזכה את חברת “מ.פ.ל ” המפעילה את מ.פ.ל מידי חודש בשיעור של [15%] מתוך הזיכויים המגיעים למורה /בית העסק בהתאם לנספח להסכם בית עסק מול חברת מקס.
 2. עמלת הסליקה ויתר התנאים המסחריים בגין שירותי הסליקה, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הסכם בית עסק עליו חתם בית העסק מול חברת מקס.
 3. מקס אינה נושאת באחריות בקשר עם שירותי מ.פ.ל. ומ.פ.ל. אחראית באופן בלעדי ומוחלט בכל הנוגע לשירותים הניתנים על-ידיה.